“เชฟรอน” มอบเงินสนับสนุน “โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ ระยะที่ 4”

13

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร< มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 10,001,500 บาท ให้แก่ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยมี นายไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปดำเนินงานใน “โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ ระยะที่ 4” มุ่งเน้นสร้างศูนย์การเรียนรู้ สร้างสื่อคู่มือและตำรา เพื่อใช้ในการฝึกอบรมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบที่ยั่งยืน และสร้างครูพาทำให้มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับโคก หนอง นา โมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง และสืบทอดแนวคิดนี้เพื่อส่งต่อแนวทางการทำเกษตรกรรมไปยังคนรุ่นใหม่ในอนาคตข้างหน้าให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 – เดือนมิถุนายน 2565 ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดในลุ่มน้ำป่าสัก ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย และพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้สนับสนุนโครงการฯ นี้ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2557 รวมเป็นงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นเกือบ 46 ล้านบาท