“แม่น้ำตาปี” ครองแชมป์! แหล่งน้ำคุณภาพดีที่สุดแห่งเดียวในไทย

912

“แม่น้ำตาปีตอนบน” ครองแชมป์แหล่งน้ำคุณภาพดีที่สุดเพียงแห่งเดียวในไทย ขณะที่แม่น้ำอีก 31% อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คพ.ระบุสาเหตุจากน้ำเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้ทำการประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.2558 ในแหล่งน้ำ 65 แห่ง ทั่วประเทศ พบว่าแม่น้ำตาปีตอนบนเป็นแม่น้ำแห่งเดียวที่ถูกประเมินให้อยู่ใน “ระดับดีมาก” ขณะที่แม่น้ำที่อยู่ในระดับดี 24% ระดับพอใช้ 43% ระดับเสื่อมโทรม 29% และระดับเสื่อมโทรมมาก 2 %

นายวิจารย์ กล่าวว่า แม่น้ำที่อยู่ในระดับเสื่อมโทรม เมื่อแบ่งออกเป็นรายภาคจะพบว่า ภาคเหนือมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มซึ่งมีที่มาจากน้ำเสียในชุมชน ภาคกลางและภาคตะวันออกมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์ม จากการปล่อยน้ำเสียและสารจากการที่ฝนชะหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรม และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีโรงงานหนาแน่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบค่าแอมโมเนียสูงจากฝนชะหน้าดินที่มีการปนเปื้อนสารอาหารจากเกษตรกรรมและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ภาคใต้พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มกลุ่มโคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์ม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งภาพรวมในระดับเสื่อมโทรมส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชนที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบำบัดได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

สำหรับผลคุณภาพน้ำของแม่น้ำตาปี ไตรมาสแรกคือช่วงเดือน ม.ค.มี.ค.ที่ผ่านมา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ที่ 93 คะแนน ไตรมาสสองระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.อยู่ในเกณฑ์ดี ดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ที่ 77 คะแนน และล่าสุดคือไตรมาส 3 คือเดือน ก.ค.ก.ย.อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ที่ 91 คะแนน

แม่น้ำตาปีมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาหลวง ซึ่งอยู่ใน อ.พิปูน และ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช และถูกกำหนดให้เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 2 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทได้ รวมสามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค การอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง และการกีฬาทางน้ำ

Source: greennewstv / Photo: นครศรีธรรมราช Panoramio