มั่นใจได้ อาหารทะเลสดจากท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

68

ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สร้างความเชื่อมั่นบริโภคอาหารทะเลอย่างมั่นใจ สด สะอาด ปลอดภัย จากโควิด-19 ใส่ใจและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด ตลอดกระบวนการตั้งแต่แหล่งผลิตที่ปลอดภัย การขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค โดยยึดหลักความปลอดภัยขั้นสูงสุด ดำเนินการจัดส่งสินค้าผ่านศูนย์กระจายสินค้าที่ผ่านมาตรฐานรับรองความปลอดภัยในอาหารระดับสากล (FSSC 22000 เวอร์ชั่น 5)

มาตรการสำหรับสินค้าอาหารทะเลสด
– เลือกแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลสดจากพื้นที่ปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมประมง ส่งตรงจากฟาร์มถึงคลังสินค้า ผ่านกระบวนการตรวจสอบ ฆ่าเชื้อไวรัส และ แบคทีเรียที่ก่อโรคในวัตถุดิบ ด้วยระบบโอโซน หรือ คลอรีน ตามมาตรฐานกรมประมง และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควบคุมสุขลักษณะในกระบวนการผลิต และ ส่งสินค้าตามหลักมาตรฐานอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP ) และปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
มาตรการสำหรับศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด
– พนักงาน หรือ ผู้มาติดต่อทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิ เปลี่ยนชุด รองเท้า และ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง และสินค้าต้องจัดเก็บอย่างมิดชิด ภาชนะและรถขนส่งสำหรับกระจายสินค้าไปสาขาผ่านการล้าง และ ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนทุกครั้งก่อนใช้งาน
มาตรการในส่วนของหน้าร้าน
– พนักงานทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิ สวมถุงมือ หน้ากากอนามัย ในการปฎิบัติงานภายในสาขาตลอดเวลา

สินค้าอาหารสด มีการปกคลุมสินค้า พร้อมจัดเตรียมถุงมือ เจลแฮลกอฮอล์ ที่คีบที่ผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังใช้งานไว้บริการลูกค้า