กทม.บูรณาการจัดสวัสดิการสังคมช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน และคนเร่ร่อน

61

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน และคนเร่ร่อน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สำนักพัฒนาสังคมมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและการจัดสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าว ด้วยการประสานความร่วมมือกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคเอกชน เช่น มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา เพื่อดำเนินการร่วมกันตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน และคนเร่ร่อน ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้รับทราบบริการด้านที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้ารับบริการ กรณีผู้สมัครใจเข้ารับบริการแนะนำให้ไปที่บ้านมิตรไมตรี ดินแดง จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับผู้เข้าพักอาศัย นอกจากนั้น ยังได้แจกเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัย พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้ การให้บริการจัดหาที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนเร่ร่อน จะต้องมีความสมัครใจและมีความต้องการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 หากพบการเจ็บป่วยหรือมีอาการทางจิต เจ้าหน้าที่จะนำส่งเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล ส่วนกรณีกลุ่มคนขอทาน หากประชาชนพบเห็น สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 1300 เพื่อเข้าดำเนินการจับกุม เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559