หมู่บ้านคชานุรักษ์ระยอง หนุนอาชีพทางเลือก เสื้อ“สมคิดคชา” สร้างรายได้สู่ชุมชน ผสานสมดุลให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

50

7 ธันวาคม 2563 บ้านเขาจันทร์ หมู่บ้านคชานุรักษ์จังหวัดระยอง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยให้การสนับสนุนอาชีพทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนที่มีช้างป่าเข้ามาหากิน รายได้สนับสนุนกองทุนคชานุรักษ์ เพื่อนำไปแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เพื่อสร้างเจตนคติที่ดี “รักทั้งช้าง รักทั้งคน” เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ทั้งนี้ สมคิดคชา เป็นช้างป่าเพศผู้ หากินในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีงา 2 ข้าง ยาวไม่เท่ากัน หน้าตาเหมือนยิ้มอยู่ตลอดเวลา ชื่อ สมคิดคชา เป็นชื่อพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติแก่ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง ผู้ทุ่มเทให้กับภารกิจการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออก และเป็นบุคคลที่เคารพรักของทุกคนโดยเฉพาะข้าราชการและชุมชนคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เข้ามีส่วนในการขับเคลื่อนภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพัฒนาชุมชน ตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ภายใต้ชื่อหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ใช้กลยุทธ์ “คนรู้จักช้าง คนเข้าใจช้าง คนรักษ์ช้าง และคนอยู่ร่วมกับช้าง” โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงปัญหา ร่วมกันตัดสินใจแก้ไขปัญหา สามารถวางแผนการใช้ชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สู่เป้าหมาย “คนทำร้ายช้างลดลง ช้างรุกรานคนลดลง” ผสานสมดุลให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

สนใจติดต่อได้ที่ หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง คชานุรักษ์ระยอง
บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
เบอร์โทรศัพท์ 086-159-8274