ความต่างของคำว่า “วันหมดอายุ” และ “ควรบริโภคก่อน”

11371

ทุกครั้งที่ซื้ออาหาร สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมดูคือ “วันหมดอายุ” เชื่อเลยว่าทุกคนคงจะเคยเห็นคำนี้บนสินค้าอาหารทุกชนิด ซึ่งฉลากที่ติดข้อความไว้บางครั้งจะใช้คำว่า EXP…(ควรบริโภคก่อน) หรือ BBE…(หมดอายุ) สองคำนี้ต่างกันอย่างไร?

url

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 พ.ศ.2543 เรื่องฉลากอาหารกำหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้น และข้อมูลที่ต้องมีคือข้อมูลความปลอดภัยที่ประกอบด้วย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง และคำเตือนต่างๆ แต่กฎหมายเปิดทางให้บริษัทผู้ผลิตสามารถใช้คำว่า หมดอายุหรือ ควรบริโภคก่อนก็ได้ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในความหมายของคำสองคำนี้ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องจึงขออธิบายความหมายของคำสองคำนี้ว่า…

หมดอายุ หมายถึง วันที่อาหารนั้นหมดอายุ หลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสีย หรือบูด ห้ามรับประทาน ควรนำไปทิ้ง

ควรบริโภคก่อน หมายถึง อาหารจะมีรสชาติดี ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารจนถึงวันนั้น หลังจากวันนั้นไปรสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง แต่จะไม่มีปัญหาในเชิงความปลอดภัย จึงยังสามารถบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารก็ได้ และจะกำหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะหนึ่งก่อนที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย

เหนือสิ่งอื่นใดที่ผู้บริโภคควรสังเกตคือ รูปลักษณ์ของอาหาร เช่น สี กลิ่น รส หากเปลี่ยนไปแต่ยังไม่ถึงวันหมดอายุที่กำหนด ก็ไม่ควรรับประทานเพราะอาจเกิดจากความผิดพลาดในกระบวกการขนส่งก็เป็นได้