ศิลปิน – บุคคลที่มีชื่อเสียง เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติยศ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

9

20 กันยายน 2563 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำ พน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาว ชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน ประจำปี 2563 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 101 ราย โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขา โดยจำแนกเป็นประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ, กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ, บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

โดยในปีนี้ มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัล ได้แก่ พระครูวิมลปัญญาคุณ (พระนพพร สู่เสน) รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส ) รางวัลบุลคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศีลธรรม จริยธรรมคุณธรรม , พันโท สุธี สุขสากล รางวัลบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อ