ม.วลัยลักษณ์-วช. ขับเคลื่อนธนาคารปูม้า BCG มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เสริมการท่องเที่ยว

8

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขับเคลื่อนโครงการธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี  มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำรับอาหารปูม้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยภายหลังจาก การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารปูม้าและโครงการขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ว่า ตนและทีมงานรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จนสามารถขับเคลื่อนโครงการธนาคารปูม้า จนเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวทำให้จำนวนปูม้าในพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  และสามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนจากการประมงจับปูม้ากว่าเท่าตัว ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความยั่งยืน สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอีกด้วย

“ปัจจุบันม.วลัยลักษณ์มีการดำเนินการธนาคารปูม้าไปแล้ว จำนวน 87 แห่ง โดยมีศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อน ลงไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะต่างๆในการทำธนาคารปูม้าให้กับชุมชน สร้างความตระหนักในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ