สวพส. พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

9

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดกิจกรรม “พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ บ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธี และร่วมพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายในงานมีกิจกรรม การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 109 ไร่ ทำฝายชะลอ จำนวน 20 ฝาย ปูพลาสติกบ่อพวง จำนวน 3 บ่อ และการจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงและแผนการพัฒนาบ้านแม่วากเป็นชุมชนต้นแบบ

จากนั้น ผู้บริหารและหน่วยงานบูรณาการได้ร่วมเสวนาบนเวที กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาและแนวทางการหนุนเสริมโครงการ “เกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล” โดยเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และโครงการระบบน้ำเกษตรยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชผสมผสานหรือวนเกษตร สร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อให้พื้นที่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบ้านแม่วาก เป็นตัวอย่างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการฟื้นฟูป่า สร้างป่าสร้างรายได้ ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า มีรายได้ที่เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น