โค้งสุดท้าย !! ชวนประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” บอกเล่าเรื่องราวของดีชุมชนทั่วประเทศ ชิงรางวัลกว่า 600,000 บาท ส่งผลงานถึง 25 ก.ค. 63 นี้ !!

11

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป ส่งคลิปวิดีโอความยาว 1-3 นาที เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเผยแพร่เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม ภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน, ความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน, โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการอื่นๆ ทั่วประเทศ

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป และบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ซึ