RUN พร้อมโชว์ผลงานวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (ThailandResearch Expo 2020)

13

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) เชิญชวนนักวิชาการนักวิจัยนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของ 8 มหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัย ของ RUN ภายใต้ Theme : “RUN Forward : Moving Thailand Future” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 มาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ไทยและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) นำโดย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ได้นำงานวิจัยบางส่วนมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ ห้อง Lotus Suite 1 – 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เปิดเผยว่า เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย(Research University Network : RUN) ซึ่งเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Sexy way” ด้วยควา