เตรียมมาตรการหลัก – มาตรการเสริม ป้องกันการแพร่ระบาดในศูนย์เด็กเล็ก กทม.

7

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ทั้งมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม โดยมาตรการหลัก ได้แก่ ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ญาติ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน เว้นที่นอนหรือเตียงอย่างน้อย 1 เมตร ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ คิดเกณฑ์จำนวนเด็กตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คนต่อจำนวนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งกำกับให้ผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ผู้ดูแลต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุร่วมด้วย ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานด้วย

สำหรับมาตรการเสริม ได้แก่ มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล