โออาร์ คงรูปแบบการให้บริการด้านสุขอนามัยต่อเนื่อง ให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ยุคนิวนอร์มอล

13

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด – 19 ที่ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่ยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การรักษาความสะอาด และการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ โออาร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และมีความห่วงใยผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ร้านคาเฟ่ อเมซอน และร้านค้าต่าง ๆ จึงได้คงมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ได้ปฏิบัติเพิ่มเติมในช่วงโควิด – 19 ให้เป็นมาตรฐานการใช้ชีวิตตามวิถีปกติในรูปแบบใหม่หรือนิวนอร์มอล (New Normal) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ  ดังนี้

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้บริการแบบนิวนอร์มอลภายใต้แนวคิด “วัด เว้น ไว”

  1. วัด : วัดอุณหภูมิพนักงานหน้าลานก่อนเริ่มงาน โดยต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมติดสัญลักษณ์เพื่อชี้บ่งว่าไม่มีไข้ ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง กำหนดให้พนักงานล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนให้บริการ สวมหน้ากากตลอดเวลา รวมทั้งวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการในร้านค้า และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานีบริการฯ
  2. เว้น : พนักงานเว้นระยะ