“ท่าม่วง” เดินหน้าการน้อมนำแนวพระราชดำริของ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แจกเมล็ดพันธุ์ ให้ชาวบ้านปลูกผักสวนครัวเต็มพื้นที่เพื่อรับประทานได้ตลอดทั้งปี

9

นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามแนวทาง “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ“โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ของเทศบาลตำบลวังศาลา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวพง หมู่ 6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี