กัน-นภัทร  เกลือ-กิตติ  แนะผู้สูงอายุห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆ ด้วยหลัก 3 ล. “ลด  เลี่ยง ดูแล”

8

ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ผู้สูงอายุเป็นคนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค แล้วอาจมีอาการอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย การดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การรับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุด ผู้สูงอายุห่างไกล จากโควิด-19 ง่ายๆ ด้วยหลัก 3 ล. “ลด  เลี่ยง ดูแล” โดยมีศิลปินแกรมมี่ กัน-นภัทร  อินทร์ใจเอื้อ และ เกลือ – กิตติ   เชี่ยววงศ์กุล  พิธีกรช่องวัน มาร่วมแนะวิธีป้องกันที่ถูกต้องสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ คนในครอบครัว และคนรอบข้างในการดูแลผู้สูงอายุในบ้านเบื้องต้น   อย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กัน-นภัทร  อินทร์ใจเอื้อ   เปิดเผยว่า  “มาช่วยกันดูแล  คุณพ่อ คุณแม่ และผู้สูงอายุในบ้าน ให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ง่ายๆ ด้วยหลัก 3ล. “ลด  เลี่ยง  ดูแล” ได้แก่  1. ลดความเสี่ยงและการแพร่เชื้อ  ด้วยการรักษาความสะอาดอยู่เ