อ.บางใหญ่ ร่วมกับ พช.นนทบุรีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

18

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางใหญ่ และเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางแม่นาง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และมีปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” แสดงพระราชประสงค์ที่จะประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า” เป็นพระราชดำรัสพระราชทานที่ท